UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
AKADĒMISKO UN PROFESIONĀLO PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS 2018. GADĀ

(bakalaura akadēmisko, bakalaura profesionālo, pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības (koledžas) studiju programmas)

Pieņemts saskaņā ar Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Tiesības studēt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja, un, ja iepriekšējā izglītība atbilst attiecīgās pamatstudiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību.

1.2. Ārvalstnieki, kuri nav minēti šo noteikumu 1.1. punktā, var pretendēt studijām RTU valsts valodā par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, ja iepriekšējā izglītība atbilst attiecīgās pamatstudiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību. RTU Ārzemju studentu departamentam piesaistītajās studiju programmās uzņemšana notiek atbilstoši šo programmu uzņemšanas noteikumiem.

1.3. Pilna laika studējošajiem studijas ir par valsts budžeta, fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Nepilna laika (neklātienes un vakara) studējošajiem studijas ir par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

1.4. RTU īsteno akadēmisko un profesionālo studiju programmas:

 • Bakalaura akadēmiskās studijas paredzētas bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanai. Studijas var turpināt maģistrantūrā vai augstākā līmeņa profesionālo studiju programmā.
 • Bakalaura profesionālās studijas paredzētas bakalaura profesionālā grāda un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studijas var turpināt maģistrantūrā.
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studijas paredzētas ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studijas var turpināt atbilstošā bakalaura profesionālo studiju programmā.

1.5. Vietu skaitu uzņemšanai studijām par valsts budžeta, fizisko vai juridisko personu līdzekļiem katrā pilna laika studiju programmā nosaka RTU Senāts ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pieteikumu iesniegšanas sākuma datuma.

1.6. Par valsts budžeta līdzekļiem var studēt tikai vienā studiju programmā.

1.7. Pieteikumu iesniegšanas un reflektantu ieskaitīšanas laikā nepieciešamās informācijas pieejamību nodrošina Uzņemšanas komisija.

1.8. Studējošo uzņemšanas rezultātus nosaka Uzņemšanas komisija un apstiprina ar rektora vai  studiju prorektora rīkojumu.

1.9. Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

1.10. RTU ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

1.11. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai RTU lēmums par atteikšanos ieskaitīt studējošo skaitā tiktu noformēts rakstiski.

2. PIETEIKŠANĀS NOTEIKUMI

2.1. Pieteikties studijām var:

2.1.1. Elektroniski vai klātienē uzņemšanas punktos.

2.1.2. Reflektantam obligāti jāapstiprina pieteikums, ierodoties kādā no uzņemšanas punktiem un uzrādot derīgu pasi vai personas apliecību un izglītību apliecinošus dokumentu oriģinālus (atestāts vai diploms par vidējo izglītību ar atzīmju izrakstu un CE sertifikāti).

2.2. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā pasē vai personas apliecībā, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.

2.3. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai pieteikumu pieņemšanas punktā jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personību apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas 2.1.2. punktā minēto izglītības dokumentu oriģināli.

2.4. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām RTU, ja šo personu izglītības dokumentu atbilstības vērtējumu ir veicis Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs. Izglītības dokumentā uzrādīto priekšmetu novērtējumu pielīdzināšanu RTU uzņemšanas kritērijiem veic Uzņemšanas komisija.

2.5. Persona var iesniegt vienu pieteikumu, kurā var norādīt studiju programmas prioritāšu secībā. Studijas par valsts budžeta līdzekļiem un studijas par juridisko vai fizisko personu līdzekļiem vienā un tajā pašā studiju programmā ir uzskatāmas par divām atsevišķām prioritātēm.

2.6. Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 30 EUR (trīsdesmit euro) neatkarīgi no pieteikumā norādīto prioritāšu skaita. Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2.7. Piesakoties programmās, kurās jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā, bez reģistrācijas maksas jāsamaksā papildu maksa 10 EUR (desmit euro). Atsaucot pieteikumu eksāmenam, maksa par eksāmenu netiek atmaksāta.

2.8. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas un papildu maksas par iestājpārbaudījumiem.

2.9. Līdz 2018. gada 14. septembrim reflektantiem, kuri ieskaitīti RTU, parakstot studiju līgumu fakultātē, jāiesniedz dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija, centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātu kopijas, pases personas datu sadaļas vai personas apliecības kopija.

3. UZŅEMŠANAS PAMATPRINCIPI

3.1. Reflektantu uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem un pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem programmās, kurās tie noteikti:

 • Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un telekomunikāciju, Enerģētikas un elektrotehnikas, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas  fakultāšu studiju programmās – divi CE no minētajiem:

1) matemātikā (obligāti);
2) fizikā vai svešvalodā.

 • Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studiju programmā «Industriālais dizains» – divi CE no minētajiem un iestājpārbaudījums:

1) matemātikā (obligāti);
2) fizikā vai svešvalodā;
3) iestājpārbaudījums zīmēšanā.

 • Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmās «Ķīmija», «Ķīmijas tehnoloģija», «Materiālzinātne» – divi CE no minētajiem:

1) matemātikā vai ķīmijā;
2) fizikā vai svešvalodā.

 • Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmā «Apģērbu un tekstila tehnoloģija» – divi CE no minētajiem:

1) matemātikā (obligāti);
2) fizikā vai svešvalodā.

 • Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains» – divi CE no minētajiem un iestājpārbaudījums:

1) matemātikā (obligāti);
2) fizikā vai svešvalodā;
3) iestājpārbaudījums zīmēšanā.

 • Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmās – divi CE no šādiem mācību priekšmetiem:

1) matemātika, fizika, latviešu valoda, svešvaloda.

 • Arhitektūras fakultātes studiju programmā «Arhitektūra» – divi CE no minētajiem un iestājpārbaudījums:

1) matemātikā (obligāti);
2) fizikā vai svešvalodā;
3) iestājpārbaudījums zīmēšanā.

 • E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes studiju programmā «Tehniskā tulkošana» – CE šādos mācību priekšmetos:

1) svešvalodā (angļu vai vācu);
2) latviešu valodā.

 • Rīgas Biznesa skolas studiju programmā «Vadīšana starptautiskos uzņēmumos» – CE šādos mācību priekšmetos un iestājpārbaudījumi:

1) matemātikā (obligāti);
2) svešvalodā (angļu);
3) iestājpārbaudījums – starptautiskais angļu valodas tests (TOEFL vai IELTS);
4) iestājpārbaudījums – atlases pārrunas.

3.2. Pretendenti uz maksas studiju vietām tiek ieskaitīti studējošo skaitā, ja ir samaksāta priekšapmaksa atbilstoši RTU noteiktajai studiju maksas samaksas kārtībai.

3.3. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām var tikt uzņemtas studiju programmās, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm šo noteikumu 3.1. punktā norādītajos priekšmetos.

3.4. Personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, bet nav uzskatāmas par personām ar īpašām vajadzībām, ir tiesīgas tikt uzņemtas studiju programmās tādā pašā kārtībā kā personas ar īpašām vajadzībām.

3.5. CE svešvalodā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.

4. REFLEKTANTU IESKAITĪŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Pretendentiem uz valsts budžeta finansētām studiju programmām jāreģistrējas studijām noteiktajā termiņā. Reģistrēšanās rezultātā reflektants konkurēs uz budžeta vietām pieteikumā norādītajā studiju programmu prioritāšu secībā.

4.2. Reflektantus studijām par valsts budžeta līdzekļiem vai par fizisko, vai juridisko personu līdzekļiem ieskaita tikai vienā RTU studiju programmā atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, ja reflektants pēc pieteikuma iesniegšanas un apstiprināšanas ir reģistrējies studijām.

4.3. Reflektanti piedalās konkursā ar CE un iestājpārbaudījumu (ja tādi ir paredzēti) vērtējumiem:

4.3.1. Konkursa ranga noteikšanai CE procentu vidējās vērtības no visām vērtējuma sadaļām (turpmāk tekstā – CE procents) reizina ar atbilstošiem svara koeficientiem un summē.

4.3.2. Lai piedalītos konkursā studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains», jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā. Programmā «Arhitektūra» atzīmei jābūt ne zemākai par 6 (gandrīz labi), programmās «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains» ne zemākai par 4 (gandrīz viduvēji).

4.3.3. Svara koeficienti fakultātēs un studiju programmās ir šādi:

 • Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un telekomunikāciju, Enerģētikas un elektrotehnikas, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas  fakultāšu (izņemot studiju programmu «Industriālais dizains») un Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Apģērba un tekstila tehnoloģijas studiju programmās (izņemot studiju programmu «Materiālu tehnoloģija un dizains»):

1) CE procentus matemātikā un fizikā summē, reizinot ar koeficientu 1;
2) CE procentus svešvalodā summē, reizinot ar koeficientu 0,75.

 • Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmās:

1) CE procentus ķīmijā, matemātikā un fizikā summē, reizinot ar koeficientu 1;
2) CE procentus svešvalodā summē, reizinot ar koeficientu 0,75.

 • Arhitektūras fakultātes studiju programmā «Arhitektūra», Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains» un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas  fakultātes studiju programmā «Industriālais dizains»:

1) CE procentus matemātikā un fizikā summē, reizinot ar koeficientu 1;
2) CE procentus svešvalodā summē, reizinot ar koeficientu 0,75;
3) iestājpārbaudījuma atzīmi zīmēšanā summē, reizinot ar koeficientu 15 (piecpadsmit).

 • Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmās:

1) CE procentus matemātikā un fizikā summē, reizinot ar koeficientu 1;
2) CE procentus svešvalodā un latviešu valodā summē, reizinot ar koeficientu 0,75.

 • E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes studiju programmā «Tehniskā tulkošana»:

1) CE procentus latviešu valodā un svešvalodā (angļu vai vācu) summē, reizinot ar koeficientu 1.

 • Rīgas Biznesa skolas studiju programmā «Vadīšana starptautiskos uzņēmumos»:

1) CE procentus matemātikā summē, reizinot ar koeficientu 0,3;
2) CE procentus svešvalodā (angļu) summē, reizinot ar koeficientu 0,1;
3) ja izglītība iegūta ārvalstīs, starptautiskā angļu valodas testa  rezultātu summē, reizinot ar koeficientu 0,3;
4) ja ir CE angļu valodā, starptautiskā angļu valodas testa rezultātu summē, reizinot ar koeficientu 0,2;
5) atlases pārrunās iegūto vērtējumu summē, reizinot ar koeficientu 0,4.

4.4. Vienādu CE vērtējumu gadījumā priekšroka tiek dota reflektantam ar lielāku gada atzīmju summu vidējās izglītības dokumentā šādos priekšmetos:

4.4.1. matemātikā, fizikā, ķīmijā, informātikā, svešvalodā;

4.4.2. ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu;

4.4.3. ja Inženierekonomikas un vadības fakultātes reflektanta vidējās izglītības dokumentā nav vērtējuma fizikā un ķīmijā, vērtē atzīmes priekšmetos dabaszinātnes un ekonomika.

4.5. Ja pretendents uz valsts budžeta finansētu studiju vietu neiztur konkursu, viņš var pieteikties studijām par maksu vienā no RTU izsludinātām studiju programmām, ja ir ievēroti Uzņemšanas nosacījumi.

4.6. Pretendenti uz maksas studiju vietām veic studiju maksas priekšapmaksu atbilstoši RTU noteiktai studiju maksas samaksas kārtībai.

4.7. Reflektantus, kuri pēdējo divu gadu laikā ieguvuši starptautiskās vai Latvijas valsts olimpiādēs godalgotu vietu matemātikā, fizikā, ķīmijā vai informātikā ieskaita ārpus konkursa, ja nokārtoti studiju programmai atbilstošie CE un programmās «Arhitektūra», «Industriālais dizains», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Vadīšana starptautiskos uzņēmumos» noteiktie iestājpārbaudījumi (skat. 4.3.2. un 4.3.3. punktus).

4.8. Reflektantus, kuri piedalījušies RTU rīkotajos konkursos un  ieguvuši tiesības iestāties ārpus konkursa, ieskaita, ja ir nokārtoti atbilstošie CE un programmās «Arhitektūra», «Industriālais dizains», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Vadīšana starptautiskos uzņēmumos» noteiktie iestājpārbaudījumi (skat. 4.3.2. un 4.3.3. punktus).

4.9. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem fiziskā persona var izmantot vairākas reizes.

4.10. Persona, kas eksmatrikulēta no RTU par plaģiātu vai par studenta necienīgu rīcību, var pretendēt uz atkārtotu imatrikulāciju RTU ne agrāk kā 3 (trīs) gadus pēc eksmatrikulācijas.