UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI AKADĒMISKO UN PROFESIONĀLO PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS 2017. GADĀ

(bakalaura akadēmisko, bakalaura profesionālo, pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības (koledžas) studiju programmas)

Pieņemts saskaņā ar Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Tiesības studēt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ir katram Latvijas Republikas (LR) pilsonim un nepilsonim, Eiropas Savienības valstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā, ja iegūta vidējā izglītība.

1.2. RTU Ārzemju studentu departamentam piesaistītajās studiju programmās, uzņemšana notiek atbilstoši šo programmu uzņemšanas noteikumiem.

1.3. Pilna laika studējošajiem studijas ir par valsts budžeta, fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Nepilna laika (neklātienes un vakara) studējošajiem studijas ir par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

1.4. RTU īsteno akadēmisko un profesionālo studiju programmas:

 • Bakalaura akadēmiskās studijas paredzētas bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanai. Studijas var turpināt maģistrantūrā vai augstākā līmeņa profesionālo studiju programmā.
 • Bakalaura profesionālās studijas paredzētas bakalaura profesionālā grāda un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studijas var turpināt maģistrantūrā.
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studijas paredzētas ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studijas var turpināt atbilstošā bakalaura profesionālo studiju programmā.

1.5. Vietu skaitu uzņemšanai studijām par valsts budžeta, fizisko vai juridisko personu līdzekļiem katrā pilna laika studiju programmā nosaka RTU Senāts ne mazāk kā vienu mēnesi pirms pieteikumu iesniegšanas sākuma datuma.

1.6. Par valsts budžeta līdzekļiem var studēt tikai vienā studiju programmā.

1.7. Pieteikumu iesniegšanas un reflektantu ieskaitīšanas laikā nepieciešamās informācijas pieejamību nodrošina Uzņemšanas komisija.

1.8. Studējošo uzņemšanas rezultātus nosaka Uzņemšanas komisija un apstiprina ar rektora vai  studiju prorektora rīkojumu.

1.9. Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

1.10. RTU ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

1.11. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai RTU lēmums par atteikšanos ieskaitīt studējošo skaitā tiktu noformēts rakstiski.

2. PIETEIKŠANĀS NOTEIKUMI

2.1. Pieteikties studijām var:

2.1.1. e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai klātienē pieteikumu pieņemšanas punktos.

2.1.2. Reflektantam obligāti jāapstiprina pieteikums kādā no pieteikumu pieņemšanas punktiem, uzrādot derīgu pasi vai eID karti un izglītību apliecinošus dokumentu oriģinālus (atestāts vai diploms par vidējo izglītību ar atzīmju izraksts un CE sertifikāti).

2.2. Pilnvarojot citu personu. Pilnvarotajai personai pieteikumu pieņemšanas punktā jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personību apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu oriģināli.

2.3. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām RTU, ja šo personu izglītības dokumentu atbilstības vērtējumu ir veicis Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs. Izglītības dokumentā uzrādīto priekšmetu novērtējumu pielīdzināšanu RTU uzņemšanas kritērijiem veic Uzņemšanas komisija.

2.4. Persona var iesniegt vienu pieteikumu, kurā var norādīt 1-20 prioritātes 10 dažādās studiju programmās. Studijas par valsts budžeta līdzekļiem un studijas par juridisko vai fizisko personu līdzekļiem vienā un tajā pašā studiju programmā ir uzskatāmas par divām atsevišķām prioritātēm.

2.5. Piesakoties vairākās studiju programmās, tās jāieraksta veidlapā reflektanta izvēlētā programmu prioritāšu secībā.

2.6. Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 30 EUR (trīsdesmit euro) neatkarīgi no pieteikumā norādīto prioritāšu skaita. Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2.7. Piesakoties programmās, kurās jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā, bez reģistrācijas maksas jāsamaksā papildus maksa 10 EUR (desmit euro). Atsaucot pieteikumu eksāmenam, maksa par eksāmenu netiek atmaksāta.

2.8. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas un papildu maksas par iestājpārbaudījumiem.

2.9. Reflektantiem, kuri ieskaitīti RTU, līdz 2017.gada 15.septembrim Uzņemšanas komisijā jāiesniedz dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija, centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātu kopijas, pases personas datu sadaļas vai eID kartes kopija. Piesakoties nepilna laika (vakara un neklātienes) studiju programmās, CE sertifikāti nav jāuzrāda un to kopijas nav jāiesniedz.

3. UZŅEMŠANAS PAMATPRINCIPI

3.1. Reflektantu uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem:

 • Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un telekomunikāciju, Enerģētikas un elektrotehnikas, Mašīnzinību, transporta un aeronautikasfakultāšu studiju programmās – divi CE no minētajiem:
  1. matemātikā (obligāti);
  2. fizikā vai svešvalodā.
 • Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmās – divi CE no šādiem mācību priekšmetiem:
  1. matemātika, fizika, latviešu valoda, svešvaloda.

3.2. Nepilna laika (vakara un neklātienes) maksas studiju programmās uzņem bez CE sertifikātiem, ja izpildītas šo noteikumu 1.1. punkta prasības un samaksāta priekšapmaksa atbilstoši RTU noteiktajai studiju maksas samaksas kārtībai.

3.3. Personas, kuras ieguvušas izglītību līdz 2004. gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām, personas, kuras atbilstoši likumdošanai ir atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, bet nav uzskatāmas par personām ar īpašām vajadzībām, piedalās konkursā ar vidējās izglītības dokumenta atzīmēm 3.1. punktā norādītajos priekšmetos.

3.4. CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.

4. REFLEKTANTU IESKAITĪŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Pretendentiem uz valsts budžeta finansētām studiju programmām jāreģistrējas studijām noteiktajā termiņā. Reģistrēšanās rezultātā reflektants konkurēs uz budžeta vietām pieteikumā norādītajā studiju programmu prioritāšu secībā.

4.2. Reflektantus studijām par valsts budžeta līdzekļiem vai par fizisko, vai juridisko personu līdzekļiem ieskaita tikai vienā RTU studiju programmā atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, ja reflektants pēc pieteikuma iesniegšanas un apstiprināšanas ir reģistrējies studijām.

4.3. Reflektanti piedalās konkursā ar CE un iestājpārbaudījumu (ja tādi ir paredzēti) vērtējumiem:

4.3.1. Konkursa ranga noteikšanai CE procentu vidējās vērtības no visām vērtējuma sadaļām (turpmāk tekstā – CE procents) reizina ar atbilstošiem svara koeficientiem un summē.

4.3.2. Lai piedalītos konkursā studiju programmās «Arhitektūra» un «Materiālu tehnoloģija un dizains» jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā. Programmā «Arhitektūra» atzīmei jābūt ne zemākai par 6 (gandrīz labi), programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains» ne zemākai par 4 (gandrīz viduvēji).

4.3.3. Svara koeficienti fakultātēs un studiju programmās ir šādi:

 • Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un telekomunikāciju, Enerģētikas un elektrotehnikas, Mašīnzinību, transporta un aeronautikasfakultāšu un Apģērba un tekstila tehnoloģijas studiju programmā (izņemot studiju programmu «Materiālu tehnoloģija un dizains») CE procentus:
  1. matemātikā un fizikā summē, reizinot ar koeficientu 1;
  2. svešvalodā summē, reizinot ar koeficientu 0,75.
 • Inženierekonomikas un vadības fakultātes programmās CE procentus:
  1. matemātikā un fizikā summē, reizinot ar koeficientu 1;
  2. svešvalodā un latviešu valodā summē, reizinot ar koeficientu 0,75.

4.4. Vienādu CE vērtējumu gadījumā priekšroka tiek dota reflektantam ar lielāku gada atzīmju summu vidējās izglītības dokumentā šādos priekšmetos:

4.4.1. matemātikā, fizikā, ķīmijā, informātikā, svešvalodā;

4.4.2. ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu;

4.4.3. ja Inženierekonomikas un vadības fakultātes reflektanta vidējās izglītības dokumentā nav vērtējuma fizikā un ķīmijā, vērtē atzīmes priekšmetos dabaszinātnes un ekonomika.

4.5. Ja pretendents uz valsts budžeta finansētu studiju vietu neiztur konkursu, viņš var pieteikties studijām par maksu vienā no RTU izsludinātām studiju programmām, ja ir ievēroti Uzņemšanas nosacījumi.

4.6. Pretendenti uz maksas studiju vietām veic studiju maksas priekšapmaksu atbilstoši RTU noteiktai studiju maksas samaksas kārtībai.

4.7. Reflektantus, kuri pēdējo divu gadu laikā ieguvuši starptautiskās vai Latvijas valsts olimpiādēs godalgotu vietu matemātikā, fizikā, ķīmijā vai informātikā ieskaita ārpus konkursa, ja nokārtoti studiju programmai atbilstošie CE (izņemot studiju programmas «Arhitektūra» un «Materiālu tehnoloģija un dizains»).

4.8. Reflektantus, kuri piedalījušies RTU rīkotajos konkursos un  ieguvuši tiesības iestāties ārpus konkursa, ieskaita, ja ir nokārtoti atbilstošie CE un programmās «Arhitektūra» un «Materiālu tehnoloģija un dizains» iestājeksāmens zīmēšanā (skat. 4.3.2. punktu).

4.9. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem fiziskā persona var izmantot vairākas reizes.

4.10. Persona, kas eksmatrikulēta no RTU par plaģiātu vai par studenta necienīgu rīcību, var pretendēt uz atkārtotu imatrikulāciju RTU ne agrāk kā 3 (trīs) gadus pēc eksmatrikulācijas.